Borstverkleining Forum - Registratie en Huisregels

Gebruikersovereenkomst Healthy Advertising

Healthy Advertising heeft een online community voor mensen die een ingreep overwegen of ervaringen willen delen met andere gebruikers. Aan het gebruik van onze community zijn regels verbonden zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden goed door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn en sla ze eventueel op om op een later tijdstip terug te lezen.

Registratie

Registratie kan nodig zijn om een profiel aan te maken en gebruik te maken van een deel van onze community. Registreren is mogelijk door gebruik te maken van het registratieformulier op de website. Je dient daarbij akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Healthy Advertising heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen de registratie te weigeren.

Tijdens de registratieprocedure op een forum kies je een wachtwoord waarmee je na de registratie kan inloggen op de website en toegang krijgt tot de community. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord.

Je dient de inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. Healthy Advertising is niet aansprakelijk voor misbruik. Alles wat via jouw account gebeurt, valt onder jouw verantwoordelijkheid.

Indien je weet of vermoedt dat jouw inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dien je zo spoedig mogelijk jouw wachtwoord te wijzigen en/of Healthy Advertising daarvan in kennis te stellen, zodat Healthy Advertising gepaste maatregelen kan nemen.

Deelname aan de community

Op de community kun je deelnemen door onder andere verhalen, foto’s en video’s te delen. Tevens kun je de community gebruiken om via het forum met anderen in contact te komen en om berichten van het adviespanel te raadplegen.

Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de community. Dat wil zeggen dat je geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of rechten van derden.

Onder ongeoorloofd gebruik van de community valt in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, het:

 • uploaden van kwaadaardige content (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige content, en/of versturen van berichten met dergelijke inhoud;
 • uploaden van smadelijke, lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haatzaaiende content en/of versturen van berichten met dergelijke inhoud;
 • organiseren van piramidespelen, kettingbrieven en/of versturen van dergelijke berichten;
 • het plaatsen van commerciële, charitatieve of ideële boodschappen, buiten de advertenties om.
 • wekken van de indruk dat je een hulppersoon of vertegenwoordiger van Healthy Advertising bent, of op andere wijze aan Healthy Advertising verbonden bent;
 • uploaden van content die inbreuk maakt op de (intellectuele) rechten van derden, waaronder mede begrepen is het opnemen van teksten, afbeeldingen of hyperlinks daarnaar in berichten zonder toestemming van de rechthebbende(n);
 • uploaden van content die onevenredig veel belasting van de systemen van Healthy Advertising vergt.

  Aanvullende regels fora

  U kunt zonder beperking en zonder registratie alle berichten lezen op het forum. Wanneer u zich echter registreert op een forum dient u actief te participeren aan het forum. Na registratie dient u uiterlijk binnen dertig dagen minimaal 1 bericht te hebben geplaatst. Indien u hier niet aan voldoet wordt het account verwijderd.

  Alleen berichten in de Nederlandse taal zijn toegestaan. Indien uw berichten (deels) in een andere taal dan het Nederlands zijn kan dit leiden tot onmiddellijke permanente uitsluiting van het forum.

  Registreren is alleen mogelijk met een .NL en/of een .BE e-mailadres.

  U verklaart alleen berichten te plaatsen die direct te maken hebben met het onderwerp van het thema van het forum. Indien u dit niet doet kan dit leiden tot onmiddellijke tijdelijke of permanente uitsluiting van het forum en verwijdering van uw berichten.

  Elke reactie op een bericht dient direct in het teken te staan van de opmerking, vraag, situatie of beschrijving waarmee het topic gestart is. Indien u wil afwijken hiervan dient u een eigen, nieuw topic te openen.

  Het is niet toegestaan om links te plaatsen in het onderschrift van uw berichten. Indien u zich niet houdt aan bovenstaande regel kan dit leiden tot onmiddellijke en permanente uitsluiting van het forum.

  Dit forum staat open voor zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google, Bing, Ilse etc. Zoekmachines indexeren regelmatig alle pagina's op dit forum en nemen de teksten op in hun zoekresultaten. Wilt u anoniem blijven vermeld dan nergens in uw berichten uw naam, woonplaats, tel.nr, e-mail adres of andere privacy gevoelige informatie.

  Dit forum werkt op basis van phpBB. Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: http://www.phpbb.com/.

  De focus van een forum ligt op het delen van ervaringen met betrekking tot behandelingen. Dit betekent dat er via het openbare forum geen informatie of namen uitgewisseld mogen worden van behandelcentra of behandelaars.

  Indien u wel namen noemt van behandelaars of behandelcentra of aanwijzingen geeft waardoor de identiteit van een behandelaar/behandelcentra vastgesteld kan worden, wordt u alsmede uw reeds geplaatste content permanent verwijderd van het forum. Om bezoekers te helpen aan deze regel te voldoen is er voor diverse namen van behandelaars en behandelcentra censuur ingesteld. Typt u een gecensureerd woord dan wordt dit vervangen door een andere term bijvoorbeeld : ‘-‘. Indien u probeert om de censuur te omzeilen door bijvoorbeeld een foutieve spelling van namen van behandelaars of behandelcentra te gebruiken wordt u eveneens permanent van het forum verwijderd. Uw IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen.

  Wilt u van iemand weten waar hij/zij behandeld is dan kunt u contact opnemen met die persoon via e-mail en/of pb (persoonlijk bericht), afhankelijk van de opties die de betreffende persoon heeft geactiveerd in zijn/ haar profiel.

  U gaat akkoord met het feit dat het forum het recht heeft om de door u op het forum geplaatste afbeeldingen of foto’s te kopiëren naar de website www.plastische-chirurgie-wijzer voor voorlichtingsdoeleinden. Wanneer u uw foto’s verwijderd van het forum kunt u ons verzoeken om uw beeldmateriaal ook te verwijderen op http://www.plastische-chirurgie-wijzer.nl.

  Healthy Advertising is niet verplicht om content te controleren, bewerken of monitoren, maar indien Healthy Advertising een redelijk vermoeden heeft of vaststelt dat content in strijd is met de wet of één van de bovengenoemde verboden, dan heeft Healthy Advertising het recht om de content onmiddellijk te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Healthy Advertising hoeft daartoe geen overleg te voeren.

  Indien je ongeoorloofd gebruik maakt van de community ben je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, verplicht een direct opeisbare boete van € 500,- per gebeurtenis te voldoen, onverminderd het recht van Healthy Advertising om volledige schadevergoeding te vorderen.

  Privéberichten

  Binnen de fora is het mogelijk om met andere gebruikers te communiceren door middel van privéberichten.

  Healthy Advertising zal deze privéberichten niet lezen of aan derden onthullen, tenzij dit nodig is voor de goede technische werking van de community, er een ernstig vermoeden van strafbare feiten of voorbereiding daarvan bestaat, of als jegens Healthy Advertising een gerechtelijk bevel daartoe bestaat.

  Door het opheffen van jouw profiel zullen alle privéberichten, zowel verzonden als ontvangen, verwijderd worden.

  Klachten

  Iedereen kan Healthy Advertising in kennis stellen van ongeoorloofd gebruik van de community. Dit gebruik kan kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar info@healthyadvertising.nl. Indien een klacht over content naar het oordeel van Healthy Advertising gerechtvaardigd is, is Healthy Advertising gerechtigd de content te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is Healthy Advertising in dat geval gerechtigd jouw persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Wij zullen je informeren over het verloop van deze procedure.

  In het geval van een klacht of het overtreden van deze gebruiksvoorwaarden is Healthy Advertising gerechtigd je de toegang tot de community te ontzeggen en alle reeds geplaatste content permanent te verwijderen of aan te passen.

  Intellectuele rechten

  Door content binnen de community te plaatsen verklaar je daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op te hebben.

  Indien je het volledige auteursrecht niet hebt mag je content alleen publiceren als je daartoe toestemming hebt gekregen van de rechthebbende(n), dan wel de publicatie van de content onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door content te publiceren verklaar je dat dit het geval is.

  Door het plaatsen van content geef je andere gebruikers toestemming om de content te gebruiken, aan te passen of te verveelvoudigen, tenzij je bij het plaatsen duidelijk maakt hier vanaf te wijken.

  Aansprakelijkheid

  De intentie van Healthy Advertising is om mensen met elkaar in contact te brengen en slechts op te treden als tussenpersoon. Healthy Advertising is in geen enkel geval partij bij overeenkomsten die je met andere gebruikers van de community, of met derden sluit.

  Healthy Advertising is slechts aansprakelijk indien en voor zover de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Healthy Advertising. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe vermogensschade. Aansprakelijkheid voor iedere andere vorm van schade, zoals indirecte schade, schade als gevolg van verlies van gegevens of reputatieschade is uitgesloten.

  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Healthy Advertising meldt.

  Door gebruik te maken van de community vrijwaar je Healthy Advertising voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, te zake van vergoedingen van schade, kosten of rente, verband houdende met het gebruik van de community.

  Onderhoud en storingen

  Healthy Advertising zet zich in om de community zo goed mogelijk te laten functioneren, maar kan echter niet garanderen dat de community te allen tijde online zal zijn.

  Healthy Advertising heeft het recht om de community of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbetering van de community, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Healthy Advertising zal zich inspannen om een dergelijke buitengebruikstelling op voor jou gunstige tijdstippen uit te voeren en je zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Healthy Advertising is echter nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling.

  Healthy Advertising heeft het recht de community en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit van de community, zal Healthy Advertising proberen je daarvan op de hoogte te stellen. Healthy Advertising is echter niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door het aanpassen van de community.

  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de telecommunicatiestructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Healthy Advertising door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, de website en de daarbij horende community niet online kan houden, zullen de website en community opgeschort, dan wel beëindigd worden zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Healthy Advertising.

  Persoonsgegevens

  Healthy Advertising verwerkt jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk volgens de op de website gepubliceerde privacyverklaring. Wij maken zo veel mogelijk gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee de meeste pagina’s waar je persoonsgegevens invoert worden afgeschermd.

  Wijziging gebruiksvoorwaarden

  Healthy Advertising heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden 14 dagen na bekendmaking op de website, in de community en per e-mail naar jou, in werking. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan steeds met onmiddellijke ingang in.

  Als je de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kun je een verzoek indienen om jouw profiel te laten verwijderen of deactiveren.

  Healthy Advertising is gerechtigd om de website en community samen met al haar gebruikers over te dragen aan een derde.

  Verwijdering van gegevens

  Op uw verzoek kunnen we uw account deactiveren of verwijderen. U dient hiervoor te mailen naar info@healthyadvertising.nl . Bij zowel deactiveren als verwijderen kunt u geen berichten of e-mails meer ontvangen en kunt u niet meer inloggen. Bij deactiveren kunnen we uw account weer herstellen in de toekomst doordat dit alleen 'uit' wordt gezet door de beheerders. Bij verwijderen wordt het hele account verwijderd uit het systeem. Dit is niet meer terug te draaien. In topics waarin nog niemand gereageerd heeft op uw berichten zullen we deze verwijderen. In topics waarin anderen al gereageerd hebben op uw berichten blijven de berichten staan. Dit om ervoor te zorgen dat discussies begrijpelijk blijven.

  Slotbepalingen

  Op het gebruik van de website en de daarbij horende community is Nederlands recht van toepassing.

  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website en community worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats waar Healthy Advertising gevestigd is.

  Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke gebruikersovereenkomst gestalte wordt gegeven.

  Voor bepaalde onderdelen van de community kunnen aanvullende regels of beperkingen worden gesteld. Deze worden duidelijk vermeld bij de betreffende onderdelen. Je dient deze regels of beperkingen na te leven. In geval van een conflict tussen deze gebruiksvoorwaarden en aanvullende regels of beperkingen, prevaleren de laatste.

  Contact

  Healthy Advertising
  Merovingenstraat 39
  6132 EC Sittard
  046-4526542
  info@healthyadvertising.nl
 •  
  
  cron